Juridische informatie

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden en aan de geldende wettelijke bepalingen onderworpen. Door naar deze Website te surfen en te navigeren aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of voorbehoud en erkent u dat ze voorrang hebben op alle andere eventuele overeenkomsten tussen ons.

 

 • U kunt de gegevens van de Website (hierna “de Gegevens” genoemd) uitsluitend voor privé-gebruik zonder handelsdoeleinden downloaden, visueel weergeven en uitprinten.
 • U moet elke indicatie van copyright of eigendomsrecht,vermeld in elk gegeven dat u downloadt, behouden en kopiëren. U bent echter niet gemachtigd om de inhoud, met inbegrip van teksten, beelden en geluids- of videofragmenten, van de Website te wijzigen, door te sturen, te gebruiken, te herbruiken of opnieuw visueel weer te geven voor openbare of handelsdoeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van CEREAL. Het spreekt voor zich dat alles wat zich op deze Website bevindt, tenzij anders aangegeven, verondersteld wordt door copyright beschermd te zijn en niet buiten de onderhavige Voorwaarden en de specifieke voorwaarden van de Website gebruikt zal mogen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CEREAL. CEREAL kan niet waarborgen dat het gebruik dat u van de gegevens op de website maakt, geen enkel recht van derden namaakt.
 • Met uitzondering van de beperkte toelating, die uit de onderhavige voorwaarden voortvloeit, wordt u geen enkele licentie of copyrightrecht van CEREAL of een derde toegestaan.
 • De CEREAL websites kunnen gedeponeerde merken, patenten, privé-gegevens, technologieën, producten, processen of andere rechten van CEREAL en/of derden bevatten of ernaar verwijzen. Er wordt u geen enkele licentie of recht op een van deze elementen of andere rechten toegestaan.
 • Hoewel CEREAL alle mogelijke inspanningen levert om correcte en geactualiseerde informatie op de Website te verspreiden, verschaft ze geen waarborg voor de inhoud van de Website die als dusdanig wordt verstrekt. Ze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, of ze nu afkomstig is van of in verband staat met het gebruik van deze Website of haar inhoud. Meer in het bijzonder is CEREAL niet aansprakelijk voor de juistheid, de volledigheid, de conformiteit en de punctualiteit van de gegevens op de Website. Sommige leden weigeren de uitsluiting van waarborg; in dat geval is de uitsluiting niet op u van toepassing. CEREAL aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid en kan niet vervolgd worden voor eventuele schade of virussen die schade zouden kunnen toebrengen aan uw computeruitrusting of die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of het navigeren op de Website of uit het downloaden van welk gegeven, informatie, tekst, beeld, video of geluid dan ook. CEREAL behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten van de Website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten. CEREAL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor om het even welke onderbreking of opschorting van alle of een deel van de functionaliteiten van haar Website, ongeacht of ze het gevolg is van een actie of nalatigheid van een entiteit van het Nutrition & Santé Concern of van een derde.
 • Het staat CEREAL vrij om gebruik te maken van elk idee, concept, knowhow of techniek, vermeld in gelijk welke communicatie die u naar de Website stuurt, en dat voor gelijk welke toepassing, met inbegrip van – zonder dat deze lijst evenwel allesomvattend is – de ontwikkeling, de fabricatie en de marketing van producten die deze Gegevens gebruiken.
 • De Gegevens kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. In haar hoedanigheid van vergunninghouder van deze Website behoudt CEREAL zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging veranderingen, correcties en/of verbeteringen aan de Gegevens, de producten en de beschreven programma’s uit te voeren.
 • De CEREAL Websites bevatten Gegevens die betrekking hebben op het volledige gamma van haar producten en diensten in de wereld, waarbij wordt gepreciseerd dat sommige daarvan niet overal beschikbaar zijn. De vermelding van een product of dienst op een CEREAL Website houdt niet in dat dit product of deze dienst beschikbaar is in uw land of dat in de toekomst zal zijn.
 • Daar CEREAL noch de controle noch het eigendom bezit van de websites waarmee de CEREAL Website gelinkt is, erkent u dat CEREAL niet aansprakelijk is voor de inhoud van de “off-Site” pagina’s en evenmin van de andere websites waarmee de CEREAL Website gelinkt is. Elke verbinding met de CEREAL Website, met de “off-Site” pagina’s of met de andere websites vindt onder uw eigen verantwoordelijkheid en zonder de toestemming van CEREAL plaats.
 • Hoewel CEREAL occasioneel discussies, gesprekken, verzendingen, overdrachten, samenvattingen en andere op haar Websites kan animeren of valideren, is ze er niet toe verplicht dit te doen en aanvaardt ze in dit verband geen aansprakelijkheid wegens eventuele gebreken, fouten of inbreuken van welke aard dan ook, hetzij in de inhoud, hetzij voortkomend uit dergelijke gegevens. Het is u verboden om ook maar enig gegeven te verzenden of door te sturen, dat een vergrijp of een inbreuk vormt of dat kan aanzetten tot een gedrag dat de wet zou kunnen schenden en de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van zijn auteur zou kunnen meebrengen. CEREAL zal nauw met de bevoegde overheden samenwerken, die zouden verzoeken om de identiteit mee te delen van de persoon die aan de oorsprong ligt van dergelijke gegevens of product.
 • CEREAL kan onderhavige voorwaarden op elk ogenblik wijzigen door ze bij te werken. U bent verplicht om deze wijzigingen in acht te nemen en daarom moet u ook regelmatig deze pagina raadplegen om op de hoogte te blijven van de bijgewerkte voorwaarden.
 • Links met de CEREAL Website zijn uitsluitend toegestaan voor de welkomstpagina. Hypertekst links zijn niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CEREAL.
 • Het gebruik van de CEREAL Website door websites of elementen van websites van derden is niet toegelaten. De “in-line” links of elk ander procédé dat tot doel heeft delen van deze Website in websites van derden in te bouwen, zijn eveneens verboden.