Duurzaamheid en Landbouw: Het belang van een harmonieuze relatie

Gezonder genieten

Duurzaamheid is letterlijk ingebakken bij Céréal. Onze tarwe wordt namelijk duurzaam geteeld in Frankrijk, met respect en liefde voor de natuur. We werken samen met 120 milieubewuste boeren en 3 molenaars, die zich ertoe verbinden om kwaliteitstarwe te telen zonder glyfosaat (een schadelijk pesticide), op akkers ver van mogelijke vervuilingsbronnen. 

Uit liefde voor de natuur zorgen we niet alleen dat onze eigen productie natuurlijk en milieubewust verloopt, maar dragen we ook zorg voor de biodiversiteit in onze omgeving. Zo creëren we de juiste leefomgeving voor bestuivende insecten en beschermen we de waterbronnen 

In de afgelopen jaren heeft de wereld getuige kunnen zijn van enorme veranderingen op het gebied van landbouw. Van de traditionele methoden die werden gebruikt door onze voorouders, zijn we overgestapt naar moderne en geavanceerde technieken. Hoewel deze technologische vooruitgang zeker voordelen heeft opgeleverd, hebben ze ook geleid tot negatieve effecten op het milieu en ons ecosysteem. 

Duurzaamheid is een term die tegenwoordig veel wordt gebruikt, en het speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de landbouwpraktijken. Het omvat het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van de impact op het milieu en het zorgen voor de biodiversiteit. 

Een van de belangrijk aspecten van duurzame landbouw dat niet over het hoofd mag worden gezien, is het bevorderen van agro-ecologische praktijken. Dit omvat het gebruik van traditionele kennis en het betrekken van lokale gemeenschappen bij de landbouwpraktijken. Door het delen van kennis en het bevorderen van samenwerking kunnen duurzame landbouwmethoden worden ontwikkeld die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en omstandigheden van een gebied. Om de agro-ecologische praktijken te ondersteunen, helpt Céréal de partnerboeren met het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, de klimaatveranderingen en het reduceren van de broeikasgassen. Dit doen we onder andere door het stimuleren van biodiversiteit op de boerderij. Er zijn verschillende bijen en andere insecten die voor het bevruchten van gewassen zorgen uitgezet bij de boeren. 

Het verbeteren van de agro-ecologische praktijken resulteert in een betere bodem, waterinfiltratie, biodiversiteit, weerstand tegen klimaatveranderingen, koolstof vasthouden in de grond en uiteindelijk in een hogere opbrengst. 

Water is essentieel voor de groei van gewassen, maar het wordt ook schaarser door de klimaatverandering en overmatig gebruik. Duurzame landbouwmethoden, zoals het gebruik van efficiënte irrigatiesystemen en regenwatervoorziening, kunnen helpen om het waterverbruik te verminderen en tegelijkertijd de gewassen te voorzien van voldoende water. 

Daarnaast is bodembehoud van groot belang in duurzame landbouw. Het gebruik van chemische meststoffen en pesticiden draagt bij aan bodemdegradatie en leidt tot verlies van vruchtbaarheid. Het bevorderen van organische landbouwmethoden, zoals het gebruik van compost en natuurlijke meststoffen, kan helpen bij het behoud van de bodemkwaliteit en het verminderen van de negatieve impact op het milieu. 

Vaak in het nieuws is het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw. Traditionele landbouwpraktijken, zoals het verbranden van gewasresten, dragen bij aan de uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen. Het bevorderen van duurzame alternatieven, zoals het gebruik van biomassa en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, kan helpen de uitstoot te verminderen en bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Wij vervoeren onze grondstoffen en producten alleen met CO2 beperkte vrachtwagens.  

Bovendien speelt biodiversiteit een cruciale rol in duurzame landbouw. Monoculturen, waarbij slechts één gewas op grote schaal wordt verbouwd, kunnen leiden tot verlies van biodiversiteit en het ontstaan van plagen en ziektes. Agroforestry, het planten van bomen op landbouwgrond, kan de biodiversiteit bevorderen en tegelijkertijd profiteren van de positieve effecten van bomen, zoals schaduw en bodembescherming. De gewassen van Céréal worden per veld geroteerd. Hierdoor wordt de bodem beter behouden, maar ook gevoed.  

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat duurzaamheid in de landbouw niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook voor de boeren zelf. Duurzame landbouwmethoden kunnen op de lange termijn leiden tot hogere opbrengsten, verminderde kosten en een verbeterde kwaliteit van het voedsel. Daarnaast dragen ze bij aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen die essentieel zijn voor onze toekomstige generaties. 

Duurzaamheid speelt een essentiële rol in de landbouwsector. Door het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van de impact op het milieu, het zorgen voor biodiversiteit en het bevorderen van agro-ecologische praktijken, kunnen we de landbouw veranderen in een sector die bijdraagt aan een gezond en duurzaam ecosysteem. Het is aan ons om de mogelijkheden te grijpen en te streven naar een harmonieuze relatie tussen duurzaamheid en landbouw. 

Gerelateerde artikelen